Mūsų teikiamos paslaugos

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės:
 • Pirkimų, pardavimų apskaita;
 • Kasos pajamų, išlaidų orderių apskaita;
 • Mokėjimo pavedimų apskaita;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Avanso apyskaitų apskaita;
 • Sunaudoto kuro apskaita;
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Finansinės ataskaitos.
Darbo užmokesčio apskaita
 • užpildome darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • paskaičiuojame mėnesinį darbo užmokestį;
 • pateikiame darbo užmokesčio žiniaraščius;
 • pateikiame darbuotojų darbo lapelius;
 • pateikiame darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius;
 • paruošiame ir pateikiame visas priklausančias teikti  VSDFV (SODRAI) deklaracijas, ataskaitas ir pranešimus (apie darbuotojų priėmimą/atleidimą, apie neapmokamų atostogų suteikimą/nutraukimą, apie nėštumo (gimdymo) atostogas ir t.t.).
Personalo apskaita
 • Apskaitos politikos paruošimas;
 • Įsakymų, sprendimų, susirinkimo protokolų sudarymas;
 • Darbo sutarčių, materialinės atsakomybės ir komercinių paslapčių sutarčių parengimas;
 • Asmens kortelių paruošimas;
 • Darbo pažymėjimų padarymas;
 • Pažymų darbuotojams, bankams, valstybinėms institucijoms parašymas;
 • Ataskaitų ir deklaracijų VSDFV (Sodrai), VMI, Statistikos departamentui ruošimas;
 • Bei kitų dokumentų ir norminių aktų rengimas, priklausomai nuo poreikio ir įmonės specifikos.
Ūkininkų apskaita

Ūkininkai gali pasirinkti savo ūkio veiklos apskaitos tvarkymo būdą: supaprastintąją ar dvejybinę apskaitą.

Dvejybinė apskaita

Ši sistema atveria daug daugiau galimybių: leidžia lengviau priimti ūkio valdymo sprendimus, įsisavinti struktūrinių fondų pinigus, pasinaudoti valstybės bei ES parama, gauti banko paskolą, konkuruoti su ES ūkininkais. Ūki­nin­kai, pre­ten­duo­jan­tys į SA­PARD pa­ra­mą, ap­skai­tą pri­va­lo tvar­ky­ti pa­gal Dve­jy­bi­nės ap­skai­tos sis­te­mos rei­ka­la­vi­mus.

Tvarkydami apskaitą pagal dvejybinės apskaitos sistemą, Jūs kas mėnesį gausite ataskaitą apie pinigų būklę banko sąskaitose bei kasoje, ilgalaikio turto, materialinių vertybių judėjimo bei likučių ataskaitas, žinosite, kaip atsiskaito kiekvienas tiekėjas bei pirkėjas, turėsite informaciją apie paskolų gavimą bei jų grąžinimą.

Tvarkydami gamybos išlaidų apskaitą, galėsite įvertinti Jūsų auginamos žemės ūkio produkcijos savikainą, atlyginimą samdomiems darbuotojams, bei gauti ataskaitas SODRAI. Jei esate PVM mokėtojas, užpildysime PVM deklaraciją. Kas ketvirtį ir metams pasibaigus sudarysime finansinę atskaitomybę – balansą, veiklos rezultatų bei pinigų srautų ataskaitas. Visa ši ataskaita apie Jūsų ūkį leis Jums priimti tam tikrus ūkio valdymo sprendimus, atlikti ūkio ekonominę analizę, nes ji bus tiksli ir pateikta visuomet laiku.

Jei galvojate apie pelningą verslą, siūlome rinktis dvejybinę buhalterinės apskaitos tvarkymo sistemą.

Supaprastintoji apskaita

Jeigu pasirinkote supaprastintąją apskaitos sistemą, pildomas Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas, registruojamos pirkimų ir pardavimų operacijos bei pinigų judėjimas banko sąskaitose ir kasoje. Remdamiesi šio žurnalo duomenimis, jei esate PVM mokėtojas, užpildysite PVM deklaraciją, tačiau neišsiversite be papildomų duomenų, kurie žurnale neregistruojami. Supaprastintoji sistema leidžia kontroliuoti lėšas banko sąskaitose ir kasoje, atsiskaitymų būklę – Jūsų skolas tiekėjams ir pirkėjų skolas Jums, tačiau norint žinoti kiekvieno tiekėjo ar pirkėjo skolas, reikia vesti papildomus žiniaraščius. Tvarkydami supaprastintąją buhalterinės apskaitos sistemą, galite matyti tik bendrą pirkimų ir pardavimų sumą per mėnesį. Ši apskaitos sistema skirta registruoti smulkių, mažą apyvartą turinčių ūkių pirkimo, pardavimo operacijoms. Remdamiesi šio žurnalo duomenimis, negalėsite atlikti ūkio ekonominės analizės.

Veslo paslaugos

Konsultuojame visais įmonių steigimo ir pertvarkymo klausimais:

 • Įmonės teisinės formos (IĮ, MB, UAB ar kt.) pagal numatomą veiklos pobūdį parinkimas
 • Įmonės pavadinio sudarymas ir patikrinimas, ar pastarasis atitinka civilinio kodekso reikalavimus;
 • Steigiamosios sutarties, įmonės įstatų, steigiamojo susirinkimo protokolo ir kitų reikiamų dokumentų paruošimas ir pateikimasJuridinių asmenų registrui;
 • Taip pat kliento pageidavimu, atsiimame registracijos pažymėjimą, padarome antspaudą ir įsteigtą įmonę įregistruojame Valstybinėje mokesčių inspekcijojoje;
 • Pertvarkome juridinius asmenis (pvz. Individualią Įmonę į UAB, ir kt.);
 • Didiname/mažiname įmonės įstatinį kapitalą, sutvarkome įmonės dokumentaciją ir konsultuojame visais įmonės veiklos etapais.